Có 1 kết quả:

phế lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ đi và dựng nên. Chỉ kẻ quyền thần tự ý bỏ vua này lập vua khác.