Có 1 kết quả:

phế chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ bê công việc thuộc phần mình.