Có 1 kết quả:

phế cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị cấm đoán suốt đời, không được làm quan nữa, ( một hình phạt dành cho quan lại thời xưa ), tức là cách chức vĩnh viễn, không bao giờ được phục chức.