Có 1 kết quả:

quảng đại

1/1

quảng đại

phồn thể

Từ điển phổ thông

rộng lớn, rộng rãi, bao la

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn. » Nào lòng quảng đại nào lòng từ bi « ( Phan Trần ).

Một số bài thơ có sử dụng