Có 1 kết quả:

quảng đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết lớn — Ơn lớn.