Có 1 kết quả:

quảng hiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng và hẹp.