Có 1 kết quả:

quảng diễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giăng rộng ra — Nói rộng ra cho người khác hiểu.

Một số bài thơ có sử dụng