Có 1 kết quả:

quảng dã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cánh đồng rộng.

Một số bài thơ có sử dụng