Có 2 kết quả:

lẫm sanhlẫm sinh

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, chỉ người được vua cấp lương cho ăn học. § Cũng gọi là “lẫm thiện sanh viên” 廩膳生員.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò được triều đình cấp lương để theo học tới lúc thành danh.