Có 1 kết quả:

lư mộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà mồ.