Có 1 kết quả:

sảnh đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà lớn — Phủ quan.