Có 1 kết quả:

sảnh đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà lớn — Phủ quan, chỗ quan làm việc, Đoạn trường tân thanh có câu: » Dỡ đò lên trước sảnh đường, Khuyển Ưng hai đứa nộp nàng dâng công «.

Một số bài thơ có sử dụng