Có 1 kết quả:

sảnh đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sân ở phủ quan. Truyện Hoa Tiên có câu: » Nghe lời như cởi niềm tây, tạ từ thôi lại dạo ngay sảnh đình «.