Có 1 kết quả:

diên niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuổi tác kéo dài, ý nói sống lâu. Ta cũng nói là Diên niên trường thọ.

Một số bài thơ có sử dụng