Có 1 kết quả:

diên tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tính chất của vật chất có thể kéo dài được. Chẳng hạn kim khí cũng có tính Diên tính.