Có 1 kết quả:

diên hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo dài kì họp tới một thời hạn khác. Tức dời kì họp.