Có 1 kết quả:

diên thiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vươn cổ mà ngó, chỉ sự trông đợi.