Có 1 kết quả:

diên tuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ toán học, chỉ đường kéo dài.