Có 1 kết quả:

duyên tục

1/1

duyên tục

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếp tục, thêm tiếp