Có 1 kết quả:

diên man

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Liền liền không dứt.