Có 1 kết quả:

diên trữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Diên thiếu 延眺.