Có 1 kết quả:

duyên trì

1/1

duyên trì

giản thể

Từ điển phổ thông

trì trệ, chậm trễ