Có 1 kết quả:

duyên trường

1/1

duyên trường

phồn thể

Từ điển phổ thông

duỗi dài, kéo dài

Một số bài thơ có sử dụng