Có 1 kết quả:

duyên trường

1/1

duyên trường

giản thể

Từ điển phổ thông

duỗi dài, kéo dài