Có 1 kết quả:

đình tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tự của Đặng Thuỵ, danh sĩ thời Lê mạt. Xem tiểu truyện ông tại vần Thuỵ.