Có 1 kết quả:

đình thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan trong triều.