Có 1 kết quả:

đình thí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kì thi tổ chức trong triều, kì thi cao cấp nhất trong chế độ thi cử thời xưa. Tức kì thi Đình.