Có 1 kết quả:

đình nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị xấu hổ giữa nơi vua quan hội họp.