Có 1 kết quả:

kiến giao

1/1

kiến giao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thiết lập quan hệ ngoại giao