Có 1 kết quả:

kiến chế

1/1

kiến chế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cấu tạo có tổ chức, cấu trúc có tổ chức