Có 1 kết quả:

kiến quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựng nước. Tạo lập nên một nước.

Một số bài thơ có sử dụng