Có 1 kết quả:

kiến cực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựng ngôi vị cao nhất. Chỉ việc vua lên ngôi.

Một số bài thơ có sử dụng