Có 1 kết quả:

kiến trí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kiến thiết, thiết trí. ◎Như: “võng lộ hệ thống đích kiến trí” 網路系統的建置.