Có 1 kết quả:

kiến nghị

1/1

kiến nghị

phồn thể

Từ điển phổ thông

kiến nghị, đề nghị, nêu ý kiến

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lập nên những điều bàn luận và quyết định.