Có 1 kết quả:

kiến nghị

1/1

kiến nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

kiến nghị, đề nghị, nêu ý kiến