Có 1 kết quả:

kiến tạo

1/1

kiến tạo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kiến tạo, xây dựng, tạo nên

Từ điển trích dẫn

1. Xây dựng, kiến trúc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựng nên làm ra.