Có 1 kết quả:

biện mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan võ nhỏ. Như đầu mục.