Có 1 kết quả:

biện mao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vật vô dụng.

Một số bài thơ có sử dụng