Có 1 kết quả:

khí quyền

1/1

khí quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

tước quyền, đoạt quyền, cắt mất quyền làm gì đó