Có 2 kết quả:

lộng quyềnlộng quền

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Dựa vào chức vị, lạm dụng quyền lực. ◇Tần tính lục quốc bình thoại 秦併六國平話: “Triệu Cao lộng quyền, chỉ lộc vi mã, khi áp quần thần” 趙高弄權, 指鹿為馬, 欺 壓群臣 (Quyển thượng) Triệu Cao lộng quyền, chỉ hươu bắt nói là ngựa, coi thường áp đảo các quan.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quyền hành ra làm trò chơi, làm theo ý mình.

Một số bài thơ có sử dụng