Có 2 kết quả:

lộng oalộng oai

1/2

lộng oa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bóp méo, làm méo mó

lộng oai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bóp méo, làm méo mó