Có 1 kết quả:

lộng trứu

1/1

lộng trứu

giản thể

Từ điển phổ thông

vò nát, vò nhàu