Có 1 kết quả:

lộng đoản

1/1

lộng đoản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rút ngắn, thu ngắn lại, làm ngắn lại