Có 1 kết quả:

lộng toái

1/1

lộng toái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bẻ vụn, bóp vụn, đập vụn