Có 1 kết quả:

yêm tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, như Yêm tư 崦嵫 — Tên một vị thần.