Có 1 kết quả:

yểm châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên đất thời cổ — Tên một ngọn núi có thần ở.

Một số bài thơ có sử dụng