Có 1 kết quả:

tệ đoan

1/1

tệ đoan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thói xấu, tật xấu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu mối sinh ra điều xấu.