Có 1 kết quả:

tệ tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thói quen xấu xa của một vùng, một nước.