Có 1 kết quả:

thức dạng

1/1

thức dạng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dạng, hình thức

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kiểu. Cái lối.