Có 1 kết quả:

cung nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thợ chế tạo cung.